Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Christelijke boekwinkel De Rivier in haar (internet)winkel en op alle overeenkomsten die tussen Christelijke boekwinkel De Rivier en koper worden aangegaan tot het leveren van boeken, cd's, films, en geschenkartikelen.  

Artikel 2 Identiteit ondernemer  

Naam: Christelijke boekwinkel De Rivier
Vestigingsadres: Meidoornpassage 14c, 8091PE, Wezep, Nederland  

Telefoon: 038-3765501
Email: info@de-rivier.nl
Website: www.de-rivier.nl  

KvK-nummer: 08136924
BTW-nummer: 82.00.75.115.B.01
 

Artikel 3 Prijzen  

Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de tot standkoming van de overeenkomst in (internet)winkel worden gehanteerd.
Alle door Christelijke boekwinkel De Rivier gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
Christelijke boekwinkel De Rivier behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.  

Artikel 4 Levering & Verzendkosten  

Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres en/of postbus.
Levering geschiedt via TNT Post NL
Verzendkosten binnen Nederland bedragen 7,95
Levering geschiedt via DPD
Verzendkosten binnen Nederland bedragen 5,95
(ongeacht het aantal producten en gewicht)
Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via email of telefoon.  

Artikel 5 Betaling  

Facturering door Christelijke boekwinkel De Rivier vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten..
Betaling door koper dient te geschieden binnen 8 dagen na aflevering op een door Christelijke boekwinkel De Rivier aangegeven bankrekening. Tenzij dit al is gebeurd door middel van een (vooruit)betaling via Ideal, PayPal(creditcard) of anderszins.
In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Christelijke boekwinkel De Rivier gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur aan de koper de wettelijke rente in rekening te brengen.
Bij langdurige overschrijding van de betalingstermijn zullen eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en incassokosten worden berekend aan koper.  

Artikel 6 Reclames en retourzendingen  

Koper dient klachten over de geleverde producten binnen een week na levering schriftelijk aan Christelijke boekwinkel De Rivier te melden.
Indien aan een koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan Christelijke boekwinkel De Rivier te retourneren. Koper is verplicht het te retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal Christelijke boekwinkel De Rivier, indien deze de retourzending gegrond acht., zo spoedig mogelijk, alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 8 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan Christelijke boekwinkel De Rivier. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Het aanschafbedrag wordt binnen 8 dagen teruggestort. De gemaakte portokosten worden niet teruggestort.  

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud  

Christelijke boekwinkel De Rivier is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.  

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen  

Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen Christelijke boekwinkel De Rivier en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.